Zaregistrovaním alebo prihlasením na PvPMania.eu automaticky súhlasíte so spracovaním Vašej IP adresy a jej uložením v databázi v prípade, že budete akýmkoľvek  spôsobom porušovať pravidla serveru či iným spôsobom poškozovať majetok PvPMania.eu

Nariadenie GDPR spresňuje a rozširuje okruh a definíciu osobných údajov v článku 4 odsek 1 takto:
akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, IP adresa, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Osobným údajom je teda v tomto prípade hlavne IP adresa,. 

                                     Čo je to GDPR?
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov
 (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR).
Nariadenie GDPR chráni základné práva a slobody fyzických osôb so zameraním na právo ochrany osobných údajov. Stanovuje pravidlá ochrany fyzických osôb a pravidlá pre voľný pohyb (ktorý sa nesmie obmedziť ani zakázať) osobných údajov v Európskej únii (šlánok 1, ods. 1-3). Táto konzistentná úroveň ochrany fyzických osôb v celej Únii má zabrániť rozdielom, ktoré sú prekážkou voľného pohybu osobných údajov v rámci vnútorného trhu (preambula, ods.13).

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A9_nariadenie_o_ochrane_%C3%BAdajov
 © Copyright PvPMania.eu