Zaregistrovaním alebo prihlasením na PvPMania.eu automaticky súhlasíte so spracovaním Vašej IP adresy a jej uložením v databázi v prípade, že budete akýmkoľvek  spôsobom porušovať pravidla serveru či iným spôsobom poškozovať majetok PvPMania.eu
 
 © Copyright PvPMania.eu